Õppetöö

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 • Õppetöö alusdokument on EV Haridusministeeriumi poolt kinnitatud kunstikoolide üleriigiline õppekava.
 • Õppetöö algab igal aastal 1. septembril ja lõppeb 31. mail
 • Õppeaasta on jaotatud kaheks poolaastaks: september-detsember, jaanuar-mai.
 • Koolivaheajad on üldhariduskoolides kehtestatud aegadel.
 • Õppetöö toimub 45 minutiliste rühmatundidena.
 • Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi lõpul toimuvatel arvestustel kümnepallisüsteemis.

ASTMED

EELKOOL
Eesmärk:
anda käelisi oskusi eelkooliealistele lastele ja õpilastele,kes soovivad tegeleda kunstiga rohkem kui üldhariduskooli õppekava seda võimaldab.

Noorem aste (kunstiring)

 • Õppeaeg 1-3 aastat
 • Lapsed vanuses 6-8 aastat
 • Õppetöö toimub kahel päeval nädalas 2×45 minutit(2x2x45)
 • Eelkooli nooremasse astmesse võetakse vabade kohtade olemasolu korral vastu ka õppeaasta keskel
 • Sisseastumiskatseid ei ole
 • Üks õpetaja

2. Vanem aste (ettevalmistusklass)

 • Õppeaeg 1-3 aastat
 • Lapsed vanuses 9-11 aastat
 • Õppetöö toimub kolmel päeval nädalas 2×45 minutit(3x2x45)
 • Eelkooli vanemasse astmesse võetakse vabade kohtade olemasolu korral vastu ka õppeaasta keskel
 • Vastuvõtt toimub sisseastumiskatsete alusel. Eelkooli nooremas astmes õppinud viiakse üle vanemasse astmesse õppenõukogu otsusel sisseastumiskatseteta
 • Õppetöö toimub tunniplaani alusel kolmel päeval nädalas erinevates õppeainetes:joonistamine/maalimine,kompositsioon,vormiõpetus
 • Mitu õpetajat tingimusel, et kursusejuhendaja õpetab vähemalt kahte õppeainet.

PÕHIKOOL
Eesmärk:
laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning professionaalseks kunstiõppeks vajalike oskuste õpetamine

1. Noorem aste I-II kursus

 • Õppeaeg 2 aastat
 • I kursusele võetakse õpilasi vanuses alates 11-12 eluaastast sisseastumiskatsete alusel
 • Eelkooli vanema astme läbinud 11-12 aastased õpilased viiakse üle I kursusele õppenõukogu otsusel sisseastumiskatseteta
 • I kursusele võib vabade kohtade olemasolul vastu võtta õpilasi sisseastumiskatsete tulemusena kuni 31.oktoobrini. Hiljem kooli astunud õpilased arvatakse küll I kursuse õpilasteks,kuid otsuse kursuse läbimise kohta teeb õppenõukogu õppeaasta lõpul
 • Õppetöö toimub EV Haridusministeeriumi poolt kinnitatud kunstikoolide üleriigilise õppekava noorema astme õppekava ja tunniplaani alusel neljal päeval nädalas erinevates õppeainetes: joonistamine,maalimine,kompositsioon,vormiõpetus; kokku 11 tundi nädalas
 • Mitu õpetajat tingimusel,et kursuse juhendaja õpetab vähemalt kahte õppeainet
 • Kursuse lõpetamiseks peab õpilane olema läbinud õppekava ettenähtud mahus ja sooritama arvestused kõikides õppeainetes.
 • Erandkorras on õpilasel võimalik põhikooli noorema astme õppekava läbida ka ühe aastaga. Otsuse kursuse läbimise kohta teeb õppenõukogu kursusejuhendaja ettepanekul õppeaasta lõpul
 • Põhikooli noorema astme lõpetamiseks peab õpilane olema läbinud õppekava ettenähtud mahus, sooritama arvestused kõikides õppeainetes ja astmetöö oma valitud õppeaines
 • Õpingute tulemused fikseeritakse õpinguraamatus kümnepallisüsteemis

2. Vanem aste III-IV kursus

 • Õppeaeg 2 aastat
 • Põhikooli noorema astme läbinud ning arvestus- ja astmetööd sooritanud õpilased õpilased viiakse üle III kursusele
 • Õppetöö toimub EV Haridusministeeriumi poolt kinnitatud kunstikoolide üleriigilise õppekava vanema astme õppekava ja tunniplaani alusel neljal päeval nädalas
  erinevates õppeainetes:joonistamine,maalimine,kompositsioon,vormiõpetus,
  kunstiajalugu;kokku 13 tundi nädalas (üks tund 45 minutit)
 • Mitu õpetajat tingimusel,et kursuse juhendaja õpetab vähemalt kahte õppeainet
 • Kursuse lõpetamiseks peab õpilane olema läbinud õppekava ettenähtud mahus ja sooritama arvestused kõikides õppeainetes.
 • Põhikooli vanema astme lõpetamiseks peab õpilane olema läbinud õppekava ettenähtud mahus ja sooritama arvestused kõikides õppeainetes
 • Õpingute tulemused fikseeritakse õpinguraamatus kümnepallisüsteemis
 • Kunstikooli lõputunnistuse saamiseks tuleb sooritada eksam kunstiajaloo tundmises ja kaitsta lõputöö õpilase poolt valitud õppeaines

OSALINE ÕPPEAEG

Eesmärk: võimaluse andmine õpilastele kunstikoolis õppida, kes ei saa või ei soovi läbida õppekava täies mahus etteantud ajaga ja juba kunstikooli põhikursuse lõpetanutele, kes soovivad ennast jätkuvalt kunstialal arendada või kelle eesmärgiks on edasiõppimine kõrgema astme kunstikoolis.

 • Õppeaeg 1-3 aastat
 • Õpilased alates14 eluaastast
 • Selle õppevormi puhul kujuneb tunniplaan ja õppeainete valik õpilase ja õpetaja koostöös.
 • Minimaalseks nädalatundide arvuks on 2 tundi nädalas.
 • Õpetajaid võib olla mitu
 • Õppetöösse saab lülituda ka õppeaasta keskel
 • Valitud õppeainetes arvestuste sooritamisel väljastatakse õpilasele tunnistus
 • Põhikooli ja osalise õppeajaga õpilased saavad õppida ka valikaineid vastavalt kooli pakutud võimalustele
 • Valikaine õppimine ei ole kohustuslik

TÄISKASVANUTE HUVIKOOLITUS

Eesmärk: võimaluse andmine neile täiskasvanuile,kes soovivad ennast kunstialal täiendada

 • Õppetöö korraldatakse erinevate kursuste raames
 • Ühe kursuse minimaalne maht on 10 tundi
 • Kursus toimub,kui osaleda soovib vähemalt 5 inimest
 • Õppetöö eest selles rühmas vastutab kursuste läbiviija

Õppekavadega saab tutvuda pealkirja “dokumendid” alt.